CHÍ TÔN THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN LÀ AI ?

Ở vào thời đại khoa học, văn minh vật chất. Nhân loại đã xích lại gần nhau, cả thế giới đều mơ ước tiến lên Đa Nguyên Nhân Quyền , Dân Chủ, Tự Do, xóa bỏ độc tài độc trị công bằng bình đẳng văn minh. Những nước văn minh đã tiến nền Hiến Pháp minh chính, Luật Pháp thật sự là cán cân công lý đi vào cuộc sống. Ai cũng như ai đều bình đẳng công bằng trước Hiến Pháp Luật Pháp. Nhất là quyền con người, quyền dân chủ được phát huy và tôn trọng.
Thời đại trình độ dân trí cao văn minh tiến bộ như vậy.
Thời chúng ta hãy bỏ chút thời giờ suy nghiệm xem. Thiên Tử giáng trần là ai. Sự xuất hiện ra sao ? Con người Thiên Tử, hay Văn Hóa Thiên Tử. Để cho phù hợp với xu thế văn minh không còn độc tài . Tiến tới Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Thời Thiên Tử giáng trần không phải là con người. Mà là anh linh của một con người vĩ đại. Sự anh linh đó chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Quốc Bảo Chân Kinh, Thiên Ấn Thiên Bút, Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ.
Và cũng chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới làm thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy, thành con người mới, xã hội mới
– Nếu chúng ta không hiểu được triết lý sâu xa, muốn làm thay đổi vận mệnh của một xã hội không có sự chiến tranh đổ máu. Thời Thiên Tử giáng trần cứu dân, cứu nước đó, làm tỏa sáng cả dân dân tộc việt nam, rạng rỡ cả năm châu bốn biển, Chính là nền Văn Hiến Quốc Bảo Văn Hóa Cội Nguồn. Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ linh thiên vô cùng vô tận.
Toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng ra phò nền Văn Hiến Quốc Bảo lập công, trong nước cũng như ngoài nước. Đi vào phong Thánh theo ngơn Thánh Đức. Những ai tự xưng Thiên Tử giáng trần đều là Thiên Tử giả hiệu.
Văn Hiến Quốc Bảo , Chính là nền Văn Hiến Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ , Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lập nên nước Văn Lang, cũng như nhà nước Văn Lang . Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Công bằng bình đẳng.
Văn hóa Cội Nguồn ra đời 1985 đến nây 2016 được 31 tuổi 32 tuồi thời tỏa sáng cả dân tộc Việt Nam. Vì thế đấu tranh cho Nhân Quyền Dân Chủ xây dựng đời mới phải tôn thờ Quốc Tổ đi theo lộ trình Văn Hóa Cội Nguồn thời nhất định thành công.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN