LẦM MÊ

LẦM MÊ

Bởi vì đâu, không nhìn ra sự thật
Nên xem thường, Nguồn Cội của Cha Ông
Sống ảo tưởng, với tháng ngày lầm lạc
Theo con đường, làm hại nước non sông
Thế là xong, một kiếp người trần tục
Mất thân người, khó trở lại hết mong
Bao đày đọa. linh hồn nơi địa ngục
Bởi làm người, gieo ác nghiệp tối tăm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s