CÙNG CỘI ANH EM

CÙNG CỘI ANH EM

Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Ta về Nguồn Cội, xây đời ấm no
Xây nguồn đạo đức tình thương
Anh em một Cội keo sơn Đồng Bào
yêu tất cả, những gì dân tộc
Năm mươi tư, cùng Cội anh em
Chung cùng non nước, nước non
Chung cùng dòng giống Rồng Tiên con Trời
Vì quê hương đồng lòng chung sức
Vì nước non, yêu dấu Việt Nam
Quyết tâm gìn giữ quê hương
Đánh tan xâm lược ngoại xâm giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s