ANH EM ĐỒNG BÀO

Việt nam con cháu Tiên Rồng
Ta về Nguồn Cội, xây đời ấm no
Xây nguồn đạo đức tình thương
Anh em một Cội keo sơn Đồng Bào
Yêu tất cả những gì dân tộc
Năm mươi tư, cùng Cội anh em
Cùng chung non nước, nước non
Chung cùng dòng giống Rồng Tiên con Trời
Hãy cùng nhau, đồng lòng chung sức
Vì nước non yêu dấu Việt Nam
Quyết tâm gìn giữ quê hương
Đánh tan xâm lược, ngoại xâm giặc Tàu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn