VAI TRÒ DÂN CHỦ

VAI TRÒ DÂN CHỦ
Khi nhấn mạnh đến vai trò làm chủ đất nước, thời người dân phải hiểu được sự làm chủ ấy. Có nghĩa là Dân phải hiểu cái Gốc của Dân là Chủ sanh ra mọi vấn đề, không có Dân là không có gì cả. Kể cả Nhà Nước. cũng như Chính Quyền.
– Nước Văn Lang nhờ biết lấy Dân làm Gốc, tập hợp được mọi thành phần Dân Chúng, nói chung là Bách Việt Văn Lang, xây dựng lên Nhà Nước Văn Lang, Nhà Nước lấy Dân làm Gốc của mọi vấn đề xã hội.
– Thuận lòng Dân có nghĩa lấy Dân làm Gốc. Mọi vấn đề Lập Quốc, Yêu Nước, Xây Dựng Đất Nước, đều phải dựa vào cái Gốc của Dân. Thậm chí lựa chọn nhân tài lãnh đạo đất nước cũng phải do Dân tín nhiệm bầu lên bằng lòng tin của người Dân.
– Quyền Dân Chủ là tự có trong cái Gốc cơ bản Của Dân, không phải chạy theo xu thế mà có, dù cho đó là xã hội kiểu Tây hay kiểu Tàu, Cái Gốc Dân Chủ thời dù ở đâu cũng thế mà thôi, nước lớn cũng như nước nhỏ. Có thể nước lớn không có Dân Chủ, Vì đã ôm cái Gốc độc tài độc trị như Trung Cộng chẳng hạn.
– Vai trò Dân Chủ là người Dân tự hiểu cái Gốc làm Chủ của người Dân, Và luôn bảo vệ cái Quyền cơ bản làm Chủ Ấy. Nước chính là Dân. Cá là Chính Quyền. Lòng Dân cạn thời nhất định Cá phải ra đi. Dân, Nước, là Đại Dương, Chính Quyền là thuyền, Nước nổi sóng dữ thời thuyền nhất định sẽ bị nhấn chìm. Dân tự hiểu rõ Quyền Năng Dân Chủ như thế. Thời trình độ Dân Trí Dân Chủ đã được nâng cao.
– Ngược lại Dân Chủ theo kiểu trào lưu, đấu tranh Dân Chủ bè phái, đảng phái, là Dân Chủ mất cái Gốc của Dân Chủ. Không đem lại kết quả Dân Chủ, mà còn ngược lại Phản Dân Chủ. đi đến độc tài độc trị.
– Sự thành quả của Dân Chủ chính là Đa Nguyên, Nhân Quyền Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng và giềng mối của Dân Chủ chính là ngôi nhà chung Hiến Pháp Minh Chính, dựng nước và giữ nước.
Đấu tranh Dân Chủ chính là xây dựng nền Minh Chính Hiếp Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống chủ đạo Vai Trò Dân Chủ Xóa bỏ Độc Tài Độc Trị.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s