CƠ BẢN NGUỒN CỘI: DÂN CHỦ

CƠ BẢN NGUỒN CỘI
DÂN CHỦ
Dân chủ từ đâu mà có ?
Dân chủ có từ thời dựng nước, muốn dựng lên đất nước phải tập hợp hết thảy các thành Thiện Hạ Chúng Dân.
– Lấy Dân làm Gốc, khai sinh lập lên đất nước. Vì thế Dân là chủ của đất nước. Nhà nước sinh ra từ cái Gốc của Dân,
– Đấu tranh Dân Chủ là đấu tranh đòi lại cái Quyền cơ Bản của Dân, có từ thời Dựng Nước. Không phải đến bây giờ mới có. Đấu tranh Dân Chủ mà bỏ rơi cái Gốc dựng nước giữ nước, thời coi như đã mất căn bản Dân Chủ. Lấy đâu ra Dân là chủ của non sông Tổ Quốc nầy. vì đã mất đi cái Gốc cơ bản Lấy Dân Làm Gốc để dựng nước.
– Đấu tranh Dân Chủ mà không đếm xỉa gì đến Nguồn Cội dựng nước giữ nước, bỏ đi căn bản ban đầu dựng nước và giữ nước, thời coi như đấu tranh lạc mất Dân Chủ. Vì mất đi cái Gốc của Dân Chủ. Gốc Dân sinh ra Tổ Quốc Nhà Nước.
– Dân Chủ bỏ Cội bỏ Nguồn là Dân Chủ mất đi cái Gốc của Dân Chủ. Trở thành Dân Chủ giả hiệu thắng là Vua thua là Giặc, xem đi xét lại Vua, Giặc cũng như nhau đều đi trên con đường độc tài độc trị. Vì đánh mất cái Gốc Dân Chủ của nó.
– Khi chúng ta bỏ Cội bỏ Nguồn, thời chúng ta lấy đâu ra chúng ta là Chủ của non sông Tổ Quốc nầy. Mà nói đến đấu tranh đòi Quyền Dân Chủ. Vì đã mất Cái Quyền căn bản dựng nước và giữ nước Gốc Dân Chủ muôn dân.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s