CHỌN CON ĐƯỜNG HI SINH

CHỌN CON ĐƯỜNG HI SINH
Nếu chỉ biết hi sinh về hận thù, nhất là hận thù dẫn đến nồi da nấu thịt thời không đáng để hi sinh.
– Mà hãy hi sinh cho độc lập dân tộc, bảo tồn dân tộc, mà Cha Ông đã để lại cho chúng ta.
– Sự hi sinh chỉ vì đấu đá nhau, thắng là Vua thua là Giặc là sự hi sinh phi nghĩa, luôn dẫn đến độc tài độc trị. làm hại dân hại nước.
– Nếu chỉ biết hi sinh vì danh lợi, thời sự hi sinh ấy chỉ đem lại cho cá nhân mình, sự hi ấy không cao.
– Hi sinh cho sự hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù đem lại sự bình yên cho đất nước, để mai sau con cháu hưởng thái bình an lạc đó mới là sự hi sinh cao cả.
– Hi sinh vì thờ Mác Lê, sao cho bằng hi sinh thờ Quốc Tổ, tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê, sao bằng tôn thờ Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống dựng nước giữ nước đã trải qua hàng nghìn nghìn năm.
– Vì thế sự hi sinh luôn phải được lựa chọn, hi sinh đúng chỗ hi sinh có hiệu quả , thời sự hi sinh ấy mới có giá trị. Đời người ai không chết, nhưng chọn cái chết vinh quang. Nhất là cái chết nhục nhã thời không đáng chút nào, cái chết không đem lại gì cả. mà còn để tiếng nhơ muôn đời, nhất là cái chết phản dân hại nước.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s