THƯƠNG DÂN, YÊU NƯỚC

THƯƠNG DÂN, YÊU NƯỚC

Bớt làm ác
Hãy thương dân
Bớt cá nhân
Đừng sống vì mình
Sống cho non nước Cội Nguồn Cha Ông
Quyết tâm chống giặc ngoại xâm
Giữ yên bờ cõi, non sông đất trời
Đường Nguồn Cội, không rời một bước
Cội Ông Cha, thắp sáng bùng lên
Làm cho non nước, nước non
Vang danh bốn bể, Việt Nam hào hùng
Một Việt Nam lẫy lừng thế giới
Một Việt Nam khiếp vía ngoại xâm
Nước non độc lập muôn năm
Dân giàu nước mạnh vẻ vang Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s