TỈNH NGỘ

TỈNH NGỘ

Cuộc đời vất vả bôn ba
Biết bao khổ nhọc, hơn thua làm giàu
Cội Nguồn vứt bỏ không nhìn
Để rồi mất cả, thiên đàng cõi tiên
Báu châu vàng ngọc lời kinh
Làm cho tỏa sáng hồn linh sáng ngời
Chạy theo vật chất để rồi
Mất đi cơ hội, trở thành Thánh Tiên
Mất đi cơ hội ức năm
Đâu còn gặp lại Ý Thiên Cha Trời
Lạc Nguồn lạc Cội sai lầm
Sa chân vào cảnh vô thường nổi trôi
Những ai theo bước Cha Ông
Bước vào cửa Thánh thênh thang cơ đồ
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn
Danh thơm lừng lẫy khắp cùng nước non
Về Nguồn trở lại Thiên Bang
Hết sầu dứt khổ, bình an cuộc đời
Vất vả khổ nhọc kiếm tìm
Chạy theo vật chất, để rồi như không
Từ xưa cho đến thời nay
Chết đi hồn chẳng mang theo được gì
Của trần trả lại cho trần
Hồn lìa trần thế, cuối cùng trắng tay
Những gì hồn được mang theo
Đó là Văn Hóa báu châu Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s