KHÔNG CÓ GÌ NGUY HIỂM HƠN MẤT ĐI NGUỒN CỘI DÂN TỘC.

Một dân tộc mà có hơn nghìn năm lệ thuộc Phương Bắc. Giặc Tàu chúng đã quét sạch Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước giữ nước của Ông Cha ta.
Chúng đã làm cho con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam đi sâu vào sình lầy u minh đen tối. Để chúng dễ bề thôn tính cai trị.
Giặc Tàu phương Bắc chúng có trăm phương nghìn kế làm dân tộc Việt Nam tan rã đoàn kết, Làm cho dân tộc Việt Nam đi theo nhiều xu thế khác nhau không còn sức mạnh dòng giống Tiên Rồng nữa. Chúng dễ bề thống trị. Nếu cần chúng sẽ làm cho dân tộc việt Nam tương tàn lẫn nhau ngư ông đắc lợi. Chúng chỉ cần giúp cho một bên thắng cuộc là chúng muốn gì được nấy, sai gì làm nấy. Thậm chí tàn sát đày đọa anh em đồng bào cũng làm.
Với mưu đồ thôn tình nước Việt Nam giặc tàu phương bắc không trừ một thủ đoạn dã mang nào mà chúng không làm, Thậm chí ếm yểm khắp nơi. Hầu triệt đi nhân tài đất việt.
Chúng ta hiện đang lệ thuộc dưới sự cai trị của giặc Tàu, qua người Việt cai trị người Việt.
Để khỏi rơi vào âm mưu giặc Tàu phương Bắc. Cũng như đổi mới đất nước thoát khỏi sự kìm kẹp giặc Tàu. Chúng ta không đi theo con đường bạo động chiến tranh. Mà đi theo con đường đấu tranh ôn hòa Bất Bạo Động. Toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về với Nguồn với Cội , Đoàn kết dân tộc. Tôn thờ Ông Cha loại bỏ những nhân vật không đáng tôn thờ. Vì không đem lại gì lợi ích cho dân tộc.
Con cháu Tiên Rồng trở về với Cội với Nguồn, không cần đánh thời màn đêm u tối cũng tự tiêu tan.
Tôn thờ Quốc Tổ thời trăm nghìn thuận lợi xuất hiện, trăm nghìn khó khăn sẽ được tháo gở . Có làm mới thấy , có đi mới đến. Không có có sức mạnh nào hơn là sức mạnh đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc. Tôn thờ Quốc Tổ nhất định thành công đại thành công
Trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, cũng như đổi mới cuộc sống đi lên Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ công bằng bình đẳng văn minh sanh vai cùng bè Bạn văn minh năm châu. Độc lập dài lâu không còn lệ thuộc trung quốc.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s