SƠ LƯỢC CƠ BẢN QUYỀN NĂNG QUỐC TỔ

SƠ LƯỢC CƠ BẢN QUYỀN NĂNG QUỐC TỔ

Quốc Tổ Vua Hùng chính là Quốc Vương Thỉ Tổ .
Con cả của Đấng Hư Không Vô Vi Tạo Hóa. Đấng hiện thân Cha Trời Mẹ Trời.
Quốc Vương Thỉ Tổ Vua Hùng là con cả Cha Trời , Mẹ Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Đứng đầu tam giáo: Phật, Thánh, Tiên.
Đứng đầu Ngũ Giáo: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Di trì thất Giáo : Phật Giáo, Thánh Giáo, Tiên Giáo , Thiên Giáo, Địa Giáo, Nhơn Giáo , Thầy Giáo.
Nói tóm lại : Quốc Vương Thỉ Tổ. Chính là Chí Tôn tối cao Thiên Đế con cả của Chúa Trời. Quốc Tổ gọi là Cha Trời. Tên Tộc Cha Trời là Long Hoa . Tên khi đã có con, gọi là Lạc Long Quân.
Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần. Làm con Kinh Dương Vương. Quốc Vương nước xích quỷ. Trở thành thái tử Hùng Lan.
Thái Tử Hùng Lan mở rộng nước Xích Quỷ về nam thành nước Văn Lang rộng lớn. Chuyển sang niên hiệu Hùng Vương. Truyền được 41 đời . 23 đời thượng Hùng Vương, 18 đời hạ Hùng Vương kéo dài độc lập 2701 năm. Nhưng vì thất truyền con cháu Việt Nam chỉ biết đến 18 thời Hùng Vương mà thôi, thiếu sót nhiều chưa được hoàn thiện lắm. Muốn biết về niên đại Hùng Vương hãy tìm đọc qua Long Hoa Mật Tạnh Kinh. thời hiểu rõ tất cả 41 đời Hùng Vương.
Điều đáng nói ở đây. Quốc Tổ Hùng Vương sự hiện Thân cả Phật lẫn Chúa, cả Thần lẫn Thánh trong Huệ Mạng chơn linh Quốc Tổ Tam Giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất.
– Con cháu Tiên Rồng hãy cùng nhau cầu lên Quốc Tổ, cầu lên Cha Trời Lạc Long Quân, thời nhất định sẽ được như ý. Niềm tin là quyết định tất cả.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s