LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 239 – CŨNG CHẲNG ĐẾN ĐÂU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
239
CŨNG CHẲNG
ĐẾN ĐÂU

Bỏ chân tâm
Rời xa chân tánh
Đánh mất Lương Tâm
Dù tu cho mấy
Cũng chẳng đến đâu
Trải qua ức kiếp
Cũng chỉ lạc loài
Lạc vào
Trùng trùng duy thức
Mênh mông duy nghiệp
Chẳng biết đâu
Là bến là bở
Rời xa Lương Tâm
Như thuyền không lái
Như không la bàn
Lạc vào rừng sâu
Giải thoát là đâu
Mở mịt xa xăm
Cầu Phật
Cầu mãi không thành
Đi trong
Sanh tử
Xoay vần càn khôn
Chạy theo thần thông
Càng không giải thoát
Nô lệ Thần Quyền
Mất hết tự do
Chạy theo xin cho
Lạc vào Ma Quỷ
Chạy theo kiến thức
Nô lệ kiến thức
Khó mong giải thoát
Sanh tử luân hồi
Chân Tâm bỏ rồi
Lấy đâu thành đạo
Chân Tánh không trụ
Lấy đâu mà thành
Ngược lại Lương Tâm
Không vào súc sanh
Cũng sa địa ngục
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
***
Bỏ chân tâm
Rời xa chân tánh
Dù tu cho mấy
Cũng chẳng đến đâu
Trải qua ức kiếp
Cũng chỉ lạc loài
Lạc vào
Trùng trùng duy thức
Mênh mông duy nghiệp
Chẳng biết đâu
Là bến là bở
Rời xa Lương Tâm
Như thuyền không lái
Như không la bàn
Lạc vào rừng sâu
Giải thoát là đâu
Mở mịt xa xăm
Cầu Phật
Cầu mãi không thành
Đi trong
Sanh tử
Xoay vần càn khôn
Chạy theo thần thông
Càng không giải thoát
Nô lệ Thần Quyền
Mất hết tự do
Chạy theo xin cho
Lạc vào Ma Quỷ
Chạy theo kiến thức
Nô lệ kiến thức
Khó mong giải thoát
Sanh tử luân hồi
Chân Tâm bỏ rồi
Lấy đâu thành đạo
Chân Tánh không trụ
Lấy đâu mà thành
Ngược lại Lương Tâm
Không vào súc sanh
Cũng sa địa ngục
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
***
Chân Tâm Chân Tánh
Cửa ngõ Cội Nguồn
Lương Tâm
Là cửa ngõ Thiên Đàng
Con đường Đốn Ngộ
Rõ ràng là đây
Đại thừa
Vô thượng thậm thâm
Không ngoài
Chân Tánh, Chân Tâm
Lương Tâm, Đại Thừa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s