LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 222 – THƠ ĐÀN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
222
THƠ ĐÀN

Thơ đàn
Trầm bổng du dương
Hữu duyên nghe rõ
Cung thương cung trầm
Vô duyên
Nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc
Tưởng là gió mây
Hữu duyên
Châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt
Đắp xây son vàng
Vô duyên
Nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được
Một đồng một xu
Thơ đàn
Đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch
Tính tang tang tình
Thơ đàn
Dược liệu cam lồ
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Thơ đàn
Là kim chỉ nam
Là gươm trí huệ
Chống quân giặc thù
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiếng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
***
Thơ đàn
Trầm bổng du dương
Hữu duyên nghe rõ
Cung thương cung trầm
Vô duyên
Nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc
Tưởng là gió mây
Hữu duyên
Châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt
Đắp xây son vàng
Vô duyên
Nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được
Một đồng một xu
Thơ đàn
Đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch
Tính tang tang tình
Thơ đàn
Dược liệu cam lồ
Mặt trời chân lý
Soi đường ta đi
Thơ đàn
Là kim chỉ nam
Là gươm trí huệ
Chống quân giặc thù
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiêng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
***
Tiếng đàn
Thiên Ý Cha Trời
Hành trang châu báu
Linh hồn mang theo
Xóa tan
Gốc rễ ngu si
Tiếng đàng giải thoát
Tử sanh tiêng đàn
U mê nghe lộn nghe lầm
Như là gió thoảng
Không bằng một xu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s