LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 214 – MẤY LỜI TÂM SỰ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
214
MẤY LỜI TÂM SỰ

Em là Tiên Nữ
Xin gửi các anh
Nơi chốn xa
Cõi trần phàm tục
Các anh
Đi nghĩa vụ
Xuống trần tận độ
Nhân loại trần gian
Sắp đi vào kết thúc
Quê nhà cõi tiên
Em chờ trông
Các anh trở lại
Đừng như bao người
Sa đọa xuống trần
Là vĩnh viễn
Không về
Xác thân hóa đá
Người thân
Mắt lệ sầu vương
Triệu người đi
May một người
Trở lại
Kể chuyện trần gian
Quả là khủng khiếp
Chào đời đã khóc
Không mấy ai
Thoát khỏi luân hồi
Lội ngược dòng
Triệu người
Không được một
Nơi bể trần
Hầu như
Là bị cuốn trôi
Theo dòng xoáy
Trào lưu vật chất
Giai cấp nào
Cũng mang đầy
Bệnh tật
Tham, sân, si,
Mạn, nghi, thân kiến,
Kiến thủ, giới cấm thủ
Tà kiến
Xung quanh
Toàn là giặc
Giặc đói, giặc đau
Giặc bệnh, giặc dốt
Ra đường gặp quỷ
Quỷ lường quỷ gạt
Quỷ tàn bạo, quỷ ma
Nằm đó
Chúng cũng không tha
Ma lòng thúc dục
Như con thiêu thân
Bu vào là chết
Sanh tử
Chúng chẳng tha
Sống trong
Nỗi khổ chồng lên khổ
Bát phong xây chuyển
Vô thường rược đuổi
Biết bao người
Xuống trần
Có đi không về
Linh hồn sa đọa
Vào tam đồ khổ
Địa Ngục, Ngạ Quỷ
Súc sanh
Người thân bao
Tháng năm chờ đợi
Chỉ nhìn cái xác
Dần dần hóa đá
Biến tan
Một ngày cõi tiên
Trần gian một năm
Chạnh lòng đau
Thương nhớ các anh.
Nơi quê tiên
Chiều nào
Em cũng trông đợi
Mong các anh
Trở lại quê trời
Không còn
Cách trở đôi đường
Nghe nặng tình thương
Anh hỡi các anh
Thăm thẳm xa xăm
Có biết nỗi buồn
Người em gái nhỏ
Quê hương cõi trời
Nghe nói
Chuyển luân
Thánh Vương Xuống trần
Mở ra
Văn Hóa Cội Nguồn
Mau về Nguồn
Trở về trời
Em mãi chờ mong
***
Đừng như bao người
Sa đọa xuống trần
Là vĩnh viễn
Không về
Xác thân hóa đá
Người thân
Mắt lệ sầu vương
Triệu người đi
May một người
Trở lại
Kể chuyện trần gian
Quả là khủng khiếp
Chào đời đã khóc
Không mấy ai
Thoát khỏi luân hồi
Lội ngược dòng
Triệu người
Không được một
Nơi bể trần
Hầu như
Là bị cuốn trôi
Theo dòng xoáy
Trào lưu vật chất
Giai cấp nào
Cũng mang đầy
Bệnh tật
Tham, sân, si,
Mạn, nghi, thân kiến,
Kiến thủ, giới cấm thủ
Tà kiến
Xung quanh
Toàn là giặc
Giặc đói, giặc đau
Giặc bệnh, giặc dốt
Ra đường gặp quỷ
Quỷ lường quỷ gạt
Quỷ tàn bạo, quỷ ma
Nằm đó
Chúng cũng không tha
Ma lòng thúc dục
Như con thiêu thân
Bu vào là chết
Sanh tử
Chúng chẳng tha
Sống trong
Nỗi khổ chồng lên khổ
Bát phong xây chuyển
Vô thường rược đuổi
Biết bao người
Xuống trần
Có đi không về
Linh hồn sa đọa
Vào tam đồ khổ
Địa Ngục, Ngạ Quỷ
Súc sanh
Người thân bao
Tháng năm chờ đợi
Chỉ nhìn cái xác
Dần dần hóa đá
Biến tan
Một ngày cõi tiên
Trần gian một năm
Chạnh lòng đau
Thương nhớ các anh.
Nơi quê tiên
Chiều nào
Em cũng trông đợi
Mong các anh
Trở lại quê trời
Không còn
Cách trở đôi đường
Nghe nặng tình thương
Anh hỡi các anh
Thăm thẳm xa xăm
Có biết nỗi buồn
Người em gái nhỏ
Quê hương cõi trời
Nghe nói
Chuyển luân
Thánh Vương Xuống trần
Mở ra
Văn Hóa Cội Nguồn
Mau về Nguồn
Trở về trời
Em mãi chờ mong
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s