LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 122 – DỰNG DẬY HỒN THIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
122
DỰNG DẬY HỒN THIÊN

Thiên Ý có rồi
Khơi dậy tinh thần Dân Tộc
Công nghệ ta dùng
Kinh giáo phổ truyền
Lại càng nhanh
Chung Tay tiến lên
Càng quét quân thù
Kinh giáo ta chém
Văn thơ trảm xà
Vào trong chiến trận
Tung hoành xông pha
Có Cha Trời
Chỉ lối ta đi
Ôi Việt Nam
Đất nước nhiều khổ đau
Lửa chiến tranh
Phủ bóng đất quê mình
Yêu đất nước
Càng quyết giữ gìn
Yêu giống nòi
Ta càng chung sức
Vượt qua sống chết
Giữ gìn quên hương
Chạy bỏ đi đâu
Khi quê hương
Là nơi đất sống
Núi sông nầy
Gắng bó máu thịt chúng ta
Người mẹ quê hương
Vẫn nhớ mãi con
Giặc đến rồi
Ta dồn lên quyết tử
Thà chết tiến lên
Thà chết tiến lên
Sức mạnh Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bảo vệ quê hương
Là bổn phận cháu con
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Hùng khí trào dâng
Thét gào nổi sống
Mỗi dặm đường
Bão tố cuồng phong
Dồn lên chiến trận
Quân thù
Tất cả mạng vong
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Con cháu Tiên Rồng
Dựng dậy hồn thiên
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
***
Thiên Ý có rồi
Khơi dậy tinh thần Dân Tộc
Công nghệ ta dùng
Kinh giáo phổ truyền
Lại càng nhanh
Chung Tay tiến lên
Càng quét quân thù
Kinh giáo ta chém
Văn thơ trảm xà
Vào trong chiến trận
Tung hoành xông pha
Có Cha Trời
Chỉ lối ta đi
Ôi Việt Nam
Đất nước nhiều khổ đau
Lửa chiến tranh
Phủ bóng đất quê mình
Yêu đất nước
Càng quyết giữ gìn
Yêu giống nòi
Ta càng chung sức
Vượt qua sống chết
Giữ gìn quên hương
Chạy bỏ đi đâu
Khi quê hương
Là nơi đất sống
Núi sông nầy
Gắng bó máu thịt chúng ta
Người mẹ quê hương
Vẫn nhớ mãi con
Giặc đến rồi
Ta dồn lên quyết tử
Thà chết tiến lên
Thà chết tiến lên
Sức mạnh Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bảo vệ quê hương
Là bổn phận cháu con
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Hùng khí trào dâng
Thét gào nổi sống
Mỗi dặm đường
Bão tố cuồng phong
Dồn lên chiến trận
Quân thù
Tất cả mạng vong
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Con cháu Tiên Rồng
Dựng dậy hồn thiên
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
***
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Trên đường ra quân
Dựng dậy hồn thiên
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
Ôi Việt Nam
Nô lệ còn vang
Nghìn năm tủi nhục còn mang
Không lùi một bước
Đánh tan quân thù
Trên đường ra quân
Dựng dậy hồn thiên
Xây dựng lại quê hương
Cháy lên ngọn lửa yêu thương
Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s