CẦU CHA

CẦU CHA

Sống cuộc đời bươn chải
Qua năm tháng thăng trầm
Lúc gặp nhiều xui rủi
Thời luôn nhắc với lòng
Thân Cha Trời khắp chỗ
Cầu Cha Trời che chỡ
Cầu Cha Trời nâng đở
Thời nạn khỏi tai qua
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s