CHÚ GIẢI TÒA ÁN LƯƠNG TÂM

CHÚ GIẢI TÒA ÁN LƯƠNG TÂM

Hỏi : vì sao Tòa Án Lương Tâm lại có trong Tiểu Linh Hồn của mỗi con người ?
Đáp: Tòa Án Lương Tâm là Thiên Tính tự nhiên vũ trụ, Thiên Tính Cha Trời. Ở trong mỗi tiểu Linh Hồn trở thành Lương Tâm của con người.
Hỏi: Thiên Tính đại Linh Hồn vũ trụ do đâu mà có ?
Đáp: Giác tính Linh Giác vũ trụ, Giác Tính Độc Lập. Thể Tính Tự Do. Thể Tính Bình Đẳng. Trở thành những Quyền cơ bản trong mỗi Tiểu Linh Hồn con người, Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng. Những Quyền cơ bản ấy chính là chủng tánh đà la ni chủng tánh Lương Tâm của mỗi Linh Hồn con người.
– Ví dụ: Thể Giác Tính Linh Giác đại Linh Hồn Vũ Trụ. Thể Giác Tính Sanh, tức là Thể Tính Khai Sanh. Thể Giác Tính Sống đi vào sự sống. Thể Giác Tính nầy ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn, trở thành những quyền cơ bản, Quyền Sanh và Quyền Sống. Cũng chính là Lương Tâm đà la ni của mỗi Linh Hồn con người.
Ví dụ: Thể Tính Linh Giác Đại Linh Hồn vũ trụ Thể Tánh Vô Vi Trong sạch. Thiên Tính Vô Vi trong sạch nầy ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn con người trở thành Quyền Phản Bác Phán xét. Cũng chính là Lương Tâm của mỗi Tiểu Linh Hồn con người.
Ví Dụ: Thể Giác tánh Linh Giác Đại Linh Hồn vũ trụ không có tánh Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, những Giác Tánh nầy ở trong Tiểu Linh Hồn của mỗi con người trở thành quyền cơ bản. Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, v,v..
Nói tóm lại: Thiên Tính Linh Giác Vũ Trụ có đến 8 muôn 4 nghìn Giác Tánh. Gọi là Chủng Tánh Đà La ni, Những Chủng Tánh Đà La Ni nầy ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn con người. Trở thành những quyền cơ bản Tòa Án Lương Tâm của mỗi Linh Hồn con người.
– Muốn hiểu rõ những Quyền cơ bản con người Tạo Hóa Ban Cho, cũng chính là Chủng Tánh Lương Tâm đà la ni của mỗi Tiểu Linh Hồn con người, trong Luật Tạng Kinh. Trở thành Hiến Pháp Văn Lang.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s