VÌ SAO LẠI THẾ

VÌ SAO LẠI THẾ

Có nhiều người, biết mình là người Việt Nam, nhưng không bao giờ ca ngợi Cội Nguồn Anh Linh Dân Tộc Việt Nam. Mà chỉ ca ngợi những chuyện đâu đâu, còn cho đó là trí thức, cũng như Cha Mẹ không lo phụng dưỡng mà chạy theo ảo tưởng phụng dưỡng những người chưa hề có công sanh, dưỡng, nuôi chăm sóc nên mình. Đúng là anh hùng lạc Đạo, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Mất đi cái Gốc của đạo làm người.
Những người ấy họ sẽ thành gì, thành trí thức ư ! Ngu si thời có, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ư ! thành Ma thành Quỷ thời có. Vì không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào mà bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, xem nhẹ Cội Nguồn, bội bạc với Cha với Mẹ.

Vì sao lại thế ? Ôi cái dại nào hơn, hỡi những người lầm đường lạc lối.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s