NẾU BIẾT

NẾU BIẾT

Biết mất Nguồn là khổ
Thời không thể bỏ Nguồn
Nếu biết đời vô thường
Thời không thể rời Cội
Cây vững Gốc tồn tại
Sông còn Nguồn không cạn
Nếu biết đời cõi tạm
Càng an trụ Cội Nguồn
Để hồn nương tựa Cha Trời, Trời Cha
Xanh cành tốt lá đơm hoa
An vui cực lạc hà sa phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s