MẤY AI HAY

MẤY AI HAY

Thánh Đức mở rồi mấy ai hay
Non sông đất nước đã đổi thay
Chân lý Cội Nguồn, bừng tỏa sáng
Long Hoa hội tụ, phụng rồng bay
Dân Tộc Rồng Tiên, niềm hiển Thánh
Cơ trời vận hóa, Đạo chuyển xoay
Quốc Đạo Anh Linh, rền khắp chốn
Rồng Tiên uy chấn khắp Đông, Tây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s