NGHI THỨC VÀ BÀI KINH CÚNG GIỖ TỔ MÙNG 10 THÁNG 3 TẠI NHÀ

Ngày Giỗ Tổ Quốc Vương Thủy Tổ Hùng Vương vào ngày 10-3 Âm Lịch hàng năm. Con cháu nước Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước cũng như trên Thế Giới có thể dâng: Đèn, Hương, Hoa, Trà, Quả lên bàn thờ Quốc Tổ tại nhà và đọc Sám Kinh như sau:

SÁM KINH
Quốc Tổ Anh Linh khó nghĩ bàn
Xuống trần khai Đạo cứu thế gian
Nay con thành kính xưng danh tụng
Phổ hóa lời kinh Quốc Đạo Tràng
Trước ảnh tượng Tiên Rồng chói sáng
Lạc Long Quân cùng với Âu Cơ
Cha Trời Địa Mẫu Tối Cao
Uy Linh tột đỉnh trùm bao uy quyền
Với lòng dạ chí thành cung kính
Xin Trời Cha chứng giám công lao
Thành tâm lễ bái công ơn
Sanh thành dưỡng dục tạo lên muôn loài
Ngày đại lễ vang lừng Giỗ Tổ
Khắp cháu con hoa quả dâng lên
Một lòng nhớ đến công ơn
Khai cơ dựng nước dựng lên sơn hà
Ơn Quốc Tổ không gì sánh được
Truyền chân kinh tận độ chúng dân
Lập lên đất nước Văn lang
Văn Minh hùng mạnh thế gian ai bì
Ơn Quốc Tổ thấm nhuần con cháu
Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang
Văn Lang Bách Việt chúng dân
Đời đời ghi nhớ công ơn của Người
Ngày Giỗ Tổ tựu tề đông đủ
Đèn, hương, hoa, trà, quả kính dâng
Tỏ lòng thành kính tri ân
Công lao Quốc Tổ không ai hơn người
Nền Quốc Đạo sáng ngời chân lý
Ơn Vua Hùng truyền giáo khai kinh
Công ơn trời biển công ơn
Nói sao cho tận kể sao cho cùng
Ngày Giỗ Tổ chí thành lễ bái
Xin bề trên chứng giám công lao
Khí Thiên sông núi khắp nơi
Hồn Thiên Dân Tộc vạn đời chở che
Là dân tộc Rồng Tiên Hồng lạc
Vốn giống dân Hồng Ngọc uy linh
Giống dân Trung Hiếu Nghĩa Nhân
Không quên Nguồn Cội không quên giống nòi
Chúng con ý thức được rằng
Như cây có Cội nở nhành nở hoa
Nước kia không cạn vì sao
Còn Nguồn còn Cội đầy sông đầy hồ
Loài Chim có Tổ trường tồn
Loài Người có Cội Tiên Rồng uy linh
Dân Tộc Việt năm nghìn năm truyền thống
Trải bao đời tiếp nối đến hôm nay
Giữ gìn bồi đắp dựng xây
Cho non cho nước nở đầy nhành Xuân
Nền Văn Hiến lẫy lừng con cháu
Rạng hùng anh tỏa sáng Cha Ông
Rồng Tiên phất phới cao bay
Năm châu bốn bể đắp xây hòa bình
Nước Việt Nam đại gia đình dân tộc
Thể Đồng Bào luôn đùm bọc lẫn nhau
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Lá rách nương nhờ lá lành
Tinh thần đoàn kết bao đời khó phai
Anh Em như thể chân tay
Như chim liền cánh như cây liền cành
Ngày Giỗ Tổ hương trầm thơm ngát
Lời kệ kinh thấu suốt Tam Thiên
Kết thành cam lộ vô biên
Thấm nhuần hết thảy ức muôn vạn loài
Xin Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
Cùng Vua Hùng Quốc Tổ anh linh
Hồn Thiên sông núi chứng minh
Chứng tri công đức chúng con thọ trì
Nguyện cho đất nước an lành
Thái bình độc lập nở nhành giàu Xuân.
Nam Mô A Men Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.
Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thủy Tổ Hùng Vương.
Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa khắp pháp giới hư không: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
Chứng minh công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con vạn sự bình an tai qua nạn khỏi, căn lành tăng trưởng. Tinh thần minh mẫn, sáng láng thông minh. Hành trì chánh giáo, thuận theo Thiên Ý, hóa độ sanh linh nhân loại anh em khắp cùng thế giới, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an vui.
Nam Mô A Men.
( lạy ba lạy bái bốn bái )

Văn Hoá Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s