DỨT BỎ HẬN THÙ,

Thù hận mà chi, hãy bỏ qua
Khoan dung độ lượng, hãy thứ tha
Quốc Tổ trở về, niềm xuân mới
Đem về hơi ấm, thái bình ca
Kẻ thù chính là, quân xâm lược
Đâu phải anh em, một Quốc Gia,
Dòng máu Tiên Rồng, nòi Hồng Lạc,
Đồng Bào ruột thịt, tận xưa xa
Hãy nắm tay nhau, về Nguồn Cội
Chung cùng xây dựng, nước Nam Ta,
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-