CHÚ GIẢI TAM- KỲ

CHÚ GIẢI: TAM- KỲ

I- Thiên Ấn Linh Kỳ
II- Ngũ Sắc Linh Kỳ
III- Quốc Kỳ Địa Long Đất Nước

1, Thiến Ấn Linh Kỳ, là Thiên Ấn Tối Cao Vũ Trụ có công năng hiệu triệu Phật, Thánh Tiên, Thần Chúa, làm theo Thiên Ý Cha Trời. Theo lệnh của Thiên Ấn. Quốc Tổ đã dùng Thiên Ấn Linh Kỳ Vũ Trụ nầy, hiệu triệu tất cả Thần Linh, cũng như các Giáo Phái Thần Giáo, Đạo Giáo, Tôn Giáo, Thiên Ấn Vũ Trụ Linh Kỳ, Chính là Thiên Ấn Thiên Lệnh tối cao Nền Quốc Đạo Văn Lang.
2, Ngũ Sắc Linh Kỳ : là Linh Kỳ Ngũ Chi Hiệp Nhất, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa , Thổ. Quyền Năng Tối Cao Ngũ Sắc Linh Kỳ là hiệu triệu Hồn Thiên Dân Tộc, chuyển xây Khí Tiên Sông Núi. Làm theo Ngũ Sắc Linh Kỳ. Ngũ Sắc Linh Kỳ là Tổ Kỳ dựng nước Văn Lang. Hiệu Triệu Bách Việt Văn Lang theo Ngũ Sắc Linh Kỳ.
3, Địa Long Chữ S Quốc Kỳ, xuất hiện vào Cơ Thánh Đức Quốc Kỳ thống nhất toàn dân tộc. Uy Linh Đại Việt , Da Vàng , Máu Đỏ, Đương nhiên nền Quốc Kỳ phải là nền Vàng. Vì nền Vàng là nền Trung Ương Hành Thổ, thống nhất Ngũ Hành, Kim, Mộc, Hỏa Thủy. có từ thời dựng nước Văn Lang Sắc Cờ nền Vàng Có Hình Chữ S nói lên sức mạnh đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên, giống dân Hồng Ngọc, Da Vàng Máu Đỏ nói riêng Việt Nam , nói chung là Châu Á.
– Việt Nam khi nào có đủ ba đại Linh Kỳ nầy tức là Cơ Thánh Đức đã ra đời. Thiên Ấn Vụ Trụ Linh Kỳ, Ngũ Sắc Linh Kỳ. Địa Long Chữ S Quốc Kỳ. Thời cũng là lúc Dân Tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn bể. Việt Thường Vinh Hoa. năm châu tùng phục. Tam Đại Linh Kỳ xuất hiện trên đất nước Việt Nam.
* * *
💥Văn Hóa Cội Nguồn💥

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s