SỢ MÀ CHI

SỢ MÀ CHI

Biến động đâu là cảnh chí nguy
Biến động sanh ra lắm diệu kỳ
Biến động gươm đao sanh chết chóc
Biến động đổi thay thoát chí nguy
Biến động khởi đầu cho cuộc sống
Lấp bạo, khai lành, độc xóa đi
Biến động cũng là điềm lành tốt
Đạo luật tự nhiên sợ mà chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s