Ý TRỜI KHÓ CHỐNG

Ý TRỜI KHÓ CHỐNG

Việt Nam Trời đã chọn rồi
Phổ truyền chân lý đại đồng tối cao
Thay trời chuyển hóa huyền cơ
Lập đời Thánh Đức thượng ngơn Đạo, Đời
Những ai vì Cội vì Nguồn
Vinh quang cuộc sống con đường lên mây
Kỳ ba hiển Thánh là đây
Có công thời đặng lưu danh bảng vàng
Những ai tôn kính Vua Hùng
Hiển vinh dòng họ rạng đường cháu con
Cội Nguồn bước đến vinh quang
Thuận thiên thời đặng ấm no sang giàu
An vui độc lập trường tồn
Nghịch thiên tai họa dập dồn triền miên
Ý Trời Thiên Ý chuyển xoay
Chống Trời tồn tại, mấy ai trên đời
Cơ trời đã chuyển đông tàn
Thuận theo thời sống an lành an vui
Cơ trời đã chuyển sang xuân xuân
Mấy ai sống kiểu theo đông mấy người
Cơ trời đã chuyển ban ngày
Mấy ai sống kiểu theo rày ban đêm
Có chăng chỉ kẻ khùng điên
Hay là tăm tối khác chi bị mù
Ý Trời xóa bỏ độc tài
Chuyển sang Dân Chủ, Nhân Quyền tự do
Lòng dân đã ứng hiệp theo
Ý Trời khó chống, nghịch chi khốn cùng
Biết cơ biết vận biết thời
Không ai chống lại cơ trời được đâu
Thuận Thiên thời được bình an
Nghịch Thiên nhất định tiêu tan cơ đồ
Hãy theo lời dạy Vua Hùng
Thuận theo Thiên Ý phúc lành biết bao
Con đường rộng mở tương lai
Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do, Công Bằng
Sống theo Hiến Pháp yên lành
Tam Quyền phân lập nở nhành hương thơm
Dân giàu nước mạnh bay lên
Muôn năm độc lập, bình yên đời đời
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Vinh quang tỏa sáng khắp thời năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s