RÕ PHÂN CHÍNH, TÀ

RÕ PHÂN CHÍNH, TÀ.

Là người Việt, con Hồng cháu Lạc.
Vì nước non, phản biện Đúng, Sai.
Để cho dân tộc Việt Nam.
Rõ đường Sai, Đúng, rõ phân Chính, Tà.
Những phi lý, bày ra trước mắt
Những gian tà, dối trá mị dân
Vô Thần đi ngược đức nhân
Vô luân mất gốc thiện tâm chẳng còn
Vô can đạo đức bào mòn
Vô tình dẫn đến không còn lương tâm
Cúi đầu xâm lược ngoại xâm
Làm cho đất nước điêu linh khốn cùng
Trở thành thuộc địa giặc Tàu
Kìa xem Tây Tạng ngập đầu họa tai
Phải phân cho rõ Đúng, Sai.
Để rồi chọn lựa, xóa đi lạc lầm
Chánh, Tà hai nẻo rõ ràng
Yêu nước, hại nước hai đường phân minh
Vô Thần sao gọi chánh nhân
Xưa nay là thế rõ phân Chánh, Tà.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s