CHẲNG Ở ĐÂU XA

CHẲNG Ở ĐÂU XA

Dưới bùn thường vẫn có Sen
Trong đêm vẫn có chị Hằng sáng soi
Vàng nằm trong cát đâu xa
Quan Âm, Phật Tổ, cũng ra từ phàm
Mới hay trong chốn cõi đời
Lời vàng, tiếng ngọc vẫn thường sáng soi
Giàu tiền giàu bạc trần gian
Giàu Hiền, giàu Đức siêu lên cõi trời
Vĩ nhân cũng giống người thường
Cũng yêu, ghét, hận, có gì lạ đâu
Vĩ nhân yêu nước thương dân
Yêu thương tất cả thế nhân muôn loài
Ghét là những kẻ gian tà
Hại dân hại nước, hại là nhân sanh
Hận là hận kẻ bất nhân
Buôn dân bán nước làm cho khốn cùng
Vậy nên trong chốn người thường
Vẫn có anh hùng cùng với vĩ nhân
Chẳng tìm chẳng kiếm đâu xa
Ngay trong dân chúng biết bao rất nhiều
Thánh Nhân cũng chính con người
Từ trong phàm tục đời thường mà ra

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s