CHÂN, GIẢ, RÕ PHÂN

CHÂN, GIẢ, RÕ PHÂN.

Yêu nước mà bỏ Vua Hùng.
Yêu nước giả tạo, khó mòng( mong) nên danh
yêu nước mà bỏ Cha Ông
Yêu nước mất gốc, hết trông cậy nhờ
Dân tộc mất Cội mất Nguồn
Tránh đâu cho khỏi con đường diệt vong
Yêu nước gìn giữ hiếu trung
Mới mong tỏa sáng thành dang rạng ngời
Yêu nước mà bỏ Vua Hùng
Toàn là giả dối những phường gian manh
Yêu nước xem nhẹ Cha Ông
Chỉ là những kẻ mị dân hại đời

Cướp non cướp nước Vua Hùng
Anh linh Quốc Tổ loại trừ luống công
Hồn Thiên dân tộc chuyển xoay
Khí Thiên sông núi ứng theo loại trừ
Thiên La , Địa Võng đạo mầu
Sáng soi tới tận linh hồn yêu tinh
Những ai phản bội Ông Cha
Hãy mau thức tỉnh ăn năng quây đầu
Vua Hùng Quốc Tổ con Trời
Thần thông trí huệ dễ lừa được đâu
Làm người có Hiếu có Trung
Có Nhân có Nghĩa không quên Cội Nguồn
Có công trong hội kỳ nầy
Vua Hùng ấn chỉ bảng vàng lưu danh
Yêu nước chẳng hiếu chẳng trung
Cội Nguồn loại bỏ một bên sao thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s