ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU
ĐỨNG ĐẦU VỀ QUỐC TỔ

Chỉ riêng đất nước Việt Nam
Có Ông Quốc Tổ năm nghìn năm ai bì
Chí Tôn Quốc Tổ lẫy lừng
Trên cả Phật, Chúa, Thánh, Thần Đế Vương
Lịch sử Cội Nguồn Việt Nam
Vẫn còn chứng tích vẻ vang sáng ngời
Khảo cổ đã chứng nghiệm rồi
Văn Minh Việt Cổ tuyệt vời văn minh
Ở vào thời đại Hùng Vương
Bao nhiêu chứng vật nói lên tuyệt vời
Quốc Tổ là đấng con trời
Cũng là anh cả khắp thời tam thiên

Quốc Tổ.
Không chỉ dựng nước dựng non
Khai nền Quốc Đạo vẻ vang Tiên Rồng
Quốc Đạo Chủ Nghĩa Đại Đồng
Cùng chung một bọc Đồng Bào anh em
Chung cùng Nguồn Cội Tổ Tiên
Đa Nguyên Bách Việt anh em một nhà
Ngũ hành năm loại màu da
Cũng từ Bọc Trứng Âu Cơ mà thành
Những quyền cơ bản con người
Nhân Quyền Dân Chủ công bằng tự do
Những Quyền Tạo Hóa ban cho
Ai mà không có như nhau khác gì
Quốc Tổ thay thế Cha Trời
Thay quyền Tạo Hóa chuyển lời ban ra
Rồng Tiên mở hội Long Hoa
Thi hành di chí Hùng Vương trao truyền
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Nằm trong Quốc Bảo Tiên Rồng Việt Nam
Mở màng Thánh Đức thượng ngơn
Quy nguyên tam giáo, ngũ chi hiệp thành
Năm châu bốn biển thái bình
Tối Cao Quốc Tổ
Chí Tôn Thiên Đế Con Trời
Anh cả Phật, Tiên, Thánh, Thần
Việt Nam Quốc Tổ đứng đầu năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————