NHIỀU DANH XƯNG RỐT LẠI CŨNG CHỈ MỘT NGƯỜI

NHIỀU DANH XƯNG
RỐT LẠI CŨNG CHỈ MỘT NGƯỜI

Để hiểu rõ lời tiên tri , Nguyễn Bỉnh Khiêm , cũng như lời tiên tri các Giáo Chủ, Tôn Giáo, Đạo Giáo nói về Chúa Thánh , Chí Tôn, Thiên Tử, Quốc Vương Thỉ Tổ, Di Lặc xuất hiện trên đất nước Việt Nam tuy nhiều danh xưng nhưng thật ra cũng chỉ là một người mà thôi.

PHÁP VƯƠNG THIÊN TỬ

Ở vào thời Hùng Vương dựng nước Văn Lang, Quốc Vương chưa phải là lớn. Mà lớn hơn hết chính là Pháp Vương Thiên Tử, Hiến Pháp Văn Lang. Hiến Pháp Văn Lang chính là nền Văn Hiến Quốc Đạo Dân Tộc.
Như vậy Chúa Thánh Pháp Vương Thiên Tử nước Văn Lang chính là nền Hiến Pháp Văn Hiến Văn Lang. Pháp Vương Hiến Pháp trẻ mãi không già. Có đến mấy trăm điều Luật Hiến Định Minh Chính.
Bách Việt Văn Lang sống trong nền Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Minh Chính Công Bằng, Bình Đẳng này. Ai nấy cũng có Quyền tự do ấm no mưu cầu hạnh phúc. Đất nước Văn Lang vì thế kéo dài sự độc lập 2701 năm. Không có một đất nước nào sánh kịp. Ở vào thời kỳ đó chữ viết còn quá thô sơ nên khó mà lưu chép Hiến Pháp Văn Hiến Minh Chính Văn Lang. Chỉ truyền khẩu cho nhau là chủ yếu. Tam sao thất bổn dần dần thất thất truyền biến mất. Coi như nền Pháp Vương Thiên Tử Minh Chính không còn. Bách Việt Văn Lang rơi vào cảnh tối tăm dẫn đến tan rã, đi vào nô lệ. Trung Văn Lang , Bắc Văn Lang rơi vào tay Phương Bắc.

BẢO- GIANG MÔN

Nền Pháp Vương Hiến Pháp Văn Hiến Minh Chính sẽ xuất hiện trở lại. Theo sự chuyển hóa của huyền cơ vào đầu thế kỉ 21, cũng như đầu kỉ nguyên 3000 năm đi vào cơ thượng ngươn Thánh Đức sẽ xuất hiện tại BẢO- GIANG- MÔN.

Vậy bảo giang môn là gì ở đâu? Thánh Chúa đời Thánh Đức là ai?

Thánh Chúa trong thời Thánh Đức chính là Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Bảo Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ không phải là con người.
Như vậy Pháp Vương Thiên Tử chính là Thiên Ấn Thiên Bút khai sinh Văn Hóa Cội Nguồn. HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, Tam Tạng Vũ Trụ Tam Quyền Phân Lập thời dựng nước Văn Lang. HIẾN PHÁP VĂN HIẾN chính là Thiên Tử Pháp Vương Bách Việt Văn Lang. Cũng chính là Pháp Vương Minh Chánh của con cháu Đại Việt sau này. Và cũng chính Văn Hóa Cội Nguồn HIẾN PHÁP VĂN HIẾN này đi vào gồm thâu Vạn Quốc . Việt Nam chóa rạng khắp hà sa. Để dẫn chứng lời tiên tri:

Lạc Hồng rực rỡ khắp âu ca
Mới biết Việt Nam có Bảo Hà- Quốc Bảo
Ấn Bút ra đời quy vạn quốc
Việt Nam chóa rạng khắp hà sa.

Chú Ý : Bảo Hà chính là Quốc Bảo. Báu Vật Quý Báu của Quốc Gia. Bảo Hà cũng chính là Nền Văn Hiến Quốc Đạo dựng nước Ông Cha.
Như vậy : Chúng Ta đã hiểu rõ chữ Bảo trong 3 chữ Bảo- Giang- Môn. Bảo là Báu Vật Quý Hiếm của Quốc Gia. (Quốc Bảo Chân Kinh. )

Còn Giang thời chỉ con sông nào ?

Ở vào thời dựng nước Văn Lang, dòng sông Hoàng Giang phát nguồn từ dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, Tây Tạng chảy về hướng Đông Nam dọc theo phía Tây nước Văn Lang. Nay gọi là sông Mê Công. Sông Mê Công chảy xuyên qua nhiều nước. Và cuối cùng đổ về Miền Nam nước Việt Nam. Những con sông sau cùng của sông Mê Công chính là Giang Môn. Chữ Môn có nghĩa là những con sông sau cùng. Như vậy Giang Môn chính là những dòng sông Cửu Long Miền Nam Việt Nam những nhánh sông cuối cùng của sông Mê Công, thời Hùng Vương gọi là sông Hoàng Giang. Từ những con sông cuối cùng này chảy ra biển chính là Giang Môn. Hình thành lên nhiều huyệt địa quan trọng khắp miền Tây Nam đất nước. Huyệt địa quan trọng nhất chính là địa cuộc Thất Sơn. Châu Đốc An Giang. Và còn nhiều Huyệt Địa khác nữa, có tới 12 Huyệt Địa Âm Huyệt, Dương Huyệt như vậy rải rác khắp miền Nam nhất là miền Tây Nam.
Như vậy chúng ta đã biết, Bảo chính là Quốc Bảo. Giang là sông. Môn là những nhánh sông cuối chảy ra biển, Nơi miền Tây Nam Việt Nam do dòng sông Cửu Long bồi đắp phù sa, hình thành lên linh địa đầu rồng.
Nên nói thời dựng nước đầu Rồng ở Bắc. Sau năm nghìn năm thời Thánh Đức, đầu Rồng Địa Long ở Nam. Từ nơi đầu Rồng này sản sinh ra vô số nhân tài, phát quang dương đại thời Thánh Đức. Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn chính là Quốc Bảo Chân Kinh. Có thể nói mạnh hơn miền trung và miền bắc. Biết rằng Quốc Bảo Chân Kinh xuất hiện tại miền trung.
Nên mới có câu Sấm truyền thành Đạo tại Trung khai đạo tại Nam là như vậy.

72 VỊ MINH VƯƠNG

Ấn Bút chính là Quốc Bảo Chân Kinh ra đời từ năm 1985 tới tận ngày nay. Cho đến năm 2015 Quốc Bảo mới tới được đầu Rồng tức là miền tây nam Tổ Quốc, trong đó có núi Ông Cấm một trong ngọn núi Linh Thiên Nhất Thất Sơn.
Bảo- Giang- Môn đã hiệp . Thì đất nước Việt Nam bắt đầu tỏa sáng đi vào lập đời thượng ngươn Thánh Đức. Những người có công phần lớn đều được phong Thánh. Vinh Hiển vạn đời.
Đi vào câu sấm. Bửu Sơn Thiên Tử Xuất. Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Bảo- Giang Môn đã hiển lộ, đồng khô hồ cạn đã hiển bày. Thời sự thành công đổi mới đi lần đến giai đoạn kết thúc giai đoạn không đi vào chiến tranh đổ máu Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Lần lượt 72 vị Minh Vương Thánh Minh cũng thế lần lần xuất hiện ra phò nền Văn Minh Văn Hiến, trong đó nhà Nguyễn chủ lực nhiều hơn cả. Đứng đầu trăm họ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s