TIN ÔNG TIN CHA TIN CHI MA VỚI QUỶ

TIN ÔNG TIN CHA
TIN CHI MA VỚI QUỶ

Một lối sống, mất Nguồn mất Cội
Luôn cho mình, nổi trội hơn người
Cứu dân thoát khỏi dập vùi
ban cho cuộc sống sang giàu văn minh
Thử hỏi lại bề trên soi xét
Kẻ lạc Nguồn, rằng cứu nước non
Ở đời chuyện lạ là đây
Bịp lừa chẳng khéo chẳng khôn chút nào
Lòng cứu nước, không nhìn Quốc Tổ
Lòng vì dân vứt bỏ Cội Nguồn
Cái đuôi đã lộ dài thoàng
Cáo Già thời đại làm gì nên danh
Tin là tin bậc hiếu trung
Tin chi những kẻ lợi danh tham quyền
* * *
Muốn người ta theo mình. Mà hành động phản lại đạo đức bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bỏ rơi Ông Cha xem thường Nguồn Cội.
Nói là cứu đất nước, nhưng lại xem thường Quốc Tổ Vua Hùng chẳng khác gì chú hề sân khấu. Chỉ làm trò cười thiên hạ mà thôi. Không đáng đồng xu người trí đời nào nghe theo. Chỉ có kẻ quên Tổ quên Tiên mới cổ vũ nuôi lừa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s