NỖI KHIẾP SỢ

Nổi khiếp sợ
Là do lạc Nguồn lạc Cội
Nỗi hèn nhục
Là do phụ bạc Cha Ông
sống mất gốc đành héo khô nhân đức
Sống mất Nguồn, lòng đánh mất hiếu trung
bị ngoại xâm, làm khiếp đảm hồn kinh
Đó là định luật tất nhiên ở đời
* * *
Tổ Tiên Ông Cha không chầu
Chầu Ma chầu Quỷ để rồi bơ vơ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————-