NỖI KHIẾP SỢ

NỖI KHIẾP SỢ

Nổi khiếp sợ
Là do lạc Nguồn lạc Cội
Nỗi hèn nhục
Là do phụ bạc Cha Ông
sống mất gốc đành héo khô nhân đức
Sống mất Nguồn, lòng đánh mất hiếu trung
bị ngoại xâm, làm khiếp đảm hồn kinh
Đó là định luật tất nhiên ở đời
* * *
Tổ Tiên Ông Cha không chầu
Chầu Ma chầu Quỷ để rồi bơ vơ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s