KHÔN NHÀ DẠI CHỢ

KHÔN NHÀ DẠI CHỢ

Tan nhà nát cửa, chính là đây
Kẻ theo Trung Cộng người theo Tây
Cha Ông Cội Nguồn, thời vứt bỏ
Cho rằng Nguồn Cội chẳng chi hay
Chê bai truyền thống, cho là dở
Cộng Sản, Quốc Gia là ai đây ?
Tàn sát lẫn nhau gieo thù hận
Không khờ thời dại, cũng ngây ngây
* * *
Thật vậy không có sự khờ dại nào hơn, cùng một dân tộc mà tàn sát lẫn nhau. Thắng thua cái nỗi gì. Là cho tan nát Đại Gia đình Đại Việt. Tan rã đoàn kết chỉ biết cúi đầu trước ngoại xâm. Một dân tộc chia bè rẽ phái hại nhau. đem ra xử không ai là không có tội . Xem đi xét lại khôn nhà dại chợ mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s