PHẢI VỀ NGUỒN

PHẢI VỀ NGUỒN

Muốn biết Yêu Tinh phải về Nguồn
Mắt thần, huệ nhãn chiếu soi luôn

Chìm đắm thế gian, tâm mờ tối
Huống chi chỉ biết, hận và thương
Dễ gì nhận được ra chân tướng
Tà Chánh khó phân, dễ lầm vương

Bới cả thế gian tìm chữ Chính
Đọc hàng vạn quyển kiếm chữ thương
Tìm cả thế gian nào có thấy
Trở về Nguồn Cội, cả kho rương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn là kho tàng tri kiến vô tận. cũng là gương soi phản chiếu tất cả. không gì là không thấy, Dù cho đó là quá khứ hay vị lai. Yêu Tinh Quỷ Dữ điều hiện rõ chân tướng. Nếu còn tiếp tục rời xa Cội Nguồn thời nhất định sa vào con đường ác Đạo. Linh Hồn tối tăm không còn trở lại thiên đàng được nữa.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s