SAI LẦM BIẾT BAO-1

Kìa cuộc sống, lan tràn nguy khốn
Độc tràn lan, giết chết lần lần
Ngoại xâm, xâm chiếm cõi bờ
Không lo đánh đuổi chia bè rẽ chia
Hãy thức tỉnh dại chi dại thế
Giặc vào nhà ngồi đó hại nhau
Chờ cho giặc bỏ vào xoang
Chúng hầm cả lũ hết mong tranh giành
Hãy thức tỉnh, nhận nhìn thực tế
Khi anh em xấu xé lẫn nhau
Ngư ông đắc lợi là ai
Phải chăng Trung Cộng ngoại xâm chúng mừng
Ôi cái dại, nào bằng mất nước
Ôi cái ngu, mở lối ngoại xâm
Chia bè chia phái tối tăm
Không còn đoàn kết ngoại xâm kéo vào
Hết mong độc lập yên bình
Rơi vào nô lệ tan tành nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–