VỀ TRỜI

Mỗi năm rồi lại già thêm
Đời người ngắn ngủi có chi qua liền
Trần gian cõi tạm nhất thời
Đến đi, đi đến trường đời trần gian
Lìa trần hồn sẽ về đâu
Thiên đàng, địa phủ hai nơi hai đường
Về đâu là tại do mình
Hành thiện thời được về trời an vui
Hành ác địa ngục phải sa
Đó là quy luật không sai tí nào
Hành trang Thiện, Ác mang vào
Đọa, siêu hai nẻo đều là do ta
Về trời cũng dễ đâu xa
Về Nguồn là đến thăng hoa về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–