TIÊN LẠC XUỐNG TRẦN

TIÊN LẠC XUỐNG TRẦN

Tiên mãi vui chơi
Tiên lạc xuống trần
Tiên như quên hết đường về
Phải đành ở lại cõi người trần gian
Cõi trần Tiên vướng tình duyên
Tiên đành chịu khổ ở nơi phàm trần
Nụ cười khô héo lần lần
Tiên buồn Tiên nhớ quê trời cõi Tiên
Nhưng nào có biết đường lên
Phải đành chìm nổi lênh đênh cuộc đời
Đèo mây xa tít chân trời
Tiên lên không được Tiên ngồi thở than
Tiên nhìn sao mọc trời xa
Tiên càng nhớ đến Bồng Lai Non Bồng
May sao trở lại Cội Nguồn
Tiên rơi nước mắt cửa trời nơi đây
Tiên về Tiên gọi chồng con
Mau mau theo thiếp chuyển sang con đò
Trần gian khốn khổ cuộc đời
Xác thân phàm tục qua thời cũng mau
Linh hồn lạc bước u minh
Khó mong trở lại trần gian kiếp người
Huống chi trở lại về trời
Linh Hồn sa đọa khốn cùng tử sanh
Theo thiếp về chốn quê tiên
An vui sống mãi ở trên thiên đàng
Cội Nguồn trước mắt con đường
Hai Ta chung bước về Nguồn nghe anh
Cửa trời đã mở rộng thênh
Gia đình con cái đồng lên cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s