ĐỀ 73

Văn Học Nghị Luận

Trên đời nầy có những chuyện như huyền thoại, không ai tin là có thật, thế mà vẫn có làm lên cái thật muôn đời, không ai ngờ Quốc Tổ tái sanh trở về mang theo Văn Hóa Cội Nguồn truyền lại cho con cháu Tiên Rồng, Văn Hóa Thiên Ý Vũ Trụ. Bằng chứng chúng Ta đang cầm trên tay Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện.

Cũng không ai có thể ngờ Lương Tâm chính là Phật, sống đúng Lương Tâm chính là Phật sống. Lương Tâm cũng chính là Tòa Án, sống đúng Lương Tâm cũng chính là Thánh sống. Quả Phật là cứu thế độ nhân. Quả Thánh là dạy cho con người hiểu Luật. Tòa Án minh chính Lương Tâm trong Linh Hồn con người nào có xa đâu. Sống theo lương Tâm hành theo lương Tâm tạo ra vô số vô biên phước Đức.

Cũng không ai ngờ Lương Tâm chính là Thiên Tính sống theo Lương tâm chính là sống theo Ý Trời. Những câu chuyện tưởng như là huyền thoại, nhưng là rất thực, cái thực muôn đời không mất đi. Sống trái ngược lại Lương Tâm chính là đi ngược lại Thiên Ý của Trời. Phạm Luật Trời.

Ví dụ: Ai cũng muốn sống, tại sao phải giết người hay sát sanh, có phải hành động trái ngược lại Lương Tâm không ? Sống Lương Tâm là không sát sanh. Hành động theo Lương Tâm chính là phóng sanh.

Ví dụ: Không ai ưa nói dối. tại sao lại phải nói dối với người khác, có phải hành động trái ngược lại Lương Tâm không ? Sống đúng Lương tâm là không nói dối. Hành động theo Lương Tâm chính là nói Thật, nói thiệt.

Ví dụ: nói đến trộm cướp thì ai cũng biết đó là hành động vô đạo đức trái ngược lại Lương Tâm. Thế mà có khối người vẫn cứ làm, phải nói là đại đa số nếu không có rào cản của Pháp Luật. Sống đúng Lương Tâm là không trộm, cướp. Hành động theo Lương Tâm là cho người khác tức là bố thí.

Ví dụ: Ai xúc phạm đến mình thì mình không thích. Thế mà thường hay xúc phạm đến người khác. Có phải là hành động trái ngược lại Lương Tâm không ? Sống đúng Lương Tâm là không xúc phạm đến người khác. Hành động theo Lương Tâm là tôn trọng người khác.

Ví dụ : Ai vô lễ đối với mình thì mình phản đối. Thế mà hay vô lễ với người khác. Có phải là hành động trái ngược lại Lương Tâm không ? Sống đúng Lương Tâm là không vô lễ với người khác. Hành động theo Lương Tâm là biết khiêm tốn Lễ Phép.

Ví dụ: Sự Bất Nhân, Bất Nghĩa không ai là ưa thích chính là Lương Tâm. Thế mà cũng lắm người sống Bất Nhân, Bất Nghĩa hành động trái ngược lại Lương Tâm. Vi phạm tòa án Lương Tâm, cũng có nghĩa Phạm Thiên Ý tránh đâu cho khỏi hậu họa. Sống đúng Lương Tâm không Bất Nhân, Bất Nghĩa. Hành động theo Lương Tâm chính là có Nhân có Nghĩa.

Ví Dụ : Nói đến Bất Hiếu là hầu hết không ai ưa thích. Thế mà cũng lắm người Bất Hiếu, hành động ngược lại Lương Tâm. Sống đúng Lương Tâm là không Bất Hiếu. Hành động theo Lương Tâm chính là cung phụng những người có công ơn đối với mình, trong đó có Cha Mẹ.

Ví dụ: Ai cứu mình thì cảm mến đó là Lương Tâm. Luôn mang ơn người cứu mình đó là sống theo Lương Tâm. Vân. v..
Trên chỉ là nói sơ qua vài điều Sống Đúng Lương Tâm. Hành động theo Lương Tâm. Và hành động làm trái Lương Tâm. Những điều Phật dạy, Thánh dạy cũng từ Lương Tâm mà ra cả. Phạm Lương Tâm cũng chính là phạm Thiên Luật Ý Trời. Bị Thiên Luật hành xử giảm đi phước Đức.

Những ví dụ trên cho Ta thấy. Lương Tâm chính là Phật, cũng chính là Thánh. Bảo vệ Lương Tâm chính là Thần là Chúa. Hành động theo Lương Tâm cứu nhân độ thế thành quả vị Phật Tổ, Thánh Tổ.
Giáo Pháp của Phật, của Thánh cũng từ Lương Tâm mà ra trở thành Kinh Giáo. Thần, Chúa bảo vệ những gì trong Lương Tâm hiện ra trở thành Thần Tổ, Chúa Tổ.

Như vậy: chối bỏ Lương Tâm không bao giờ thành Phật, không bao giờ thành Thánh. Cũng không bao giờ thấy được Thiên Ý Cha Trời. Dù cho tu luyện vô lượng ức kiếp cũng bằng không. Hành Thiện gặt Phúc, hưởng hết Phúc thì phải Hành Thiện trở lại tiếp tục gặt Phúc. Chân Lý tối cao cũng chỉ có thế mà thôi.

Nếu ai cũng sống theo Lương Tâm thì đó chính là cõi Phật cõi Thánh, cõi Thần, cõi Chúa, cõi Tiên.
Nếu ai cũng hành Thiện có nghĩa là đang sống trong cõi Thiên Đàng Cực Lạc.
Nên nhớ cõi Trần Gian chỉ là cõi tạm. Trường thi tiến hóa Linh Hồn mà thôi. Không phải cõi chính con người. Một khi con người ngộ ra Lương Tâm chính là Phật, chính là Thánh sống theo Lương Tâm thì đồng loạt trở về Trời, sống trên châu báu an vui tự tại, muốn gì được nấy nên gọi là Thiên Đàng Cực Lạc.

Những người sống ngược lại Lương Tâm hành động độc ác chính là Quỷ, Ma đầu thai trở lại làm người. nếu biết Hành Thiện cũng được siêu sanh về trời hưởng phước. Những người sống không phân biệt được Thiện Ác, vẫn còn trong kiếp thú, cầm. Nếu biết hướng thiện hành thiện cũng được siêu sanh về trời ở cảnh giới năm non bảy núi cảnh giới Địa Tiên.

Tóm lại: Những ai thấy rõ Phật Tánh, Thánh Tánh Chính là Lương Tâm chính mình. Hành động theo Lương Tâm cứu nhân độ thế coi như quả Phật, quả Thánh đã thành. Không sai vào đâu cả. Lại còn đem Thiên Ý gieo trồng khắp nhân gian có nghĩa là truyền bá tận độ nhân loại con người về trời thì nhất định trở thành các vị Vua Trời Chúa Trời. Ở địa vị Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Thành lập Quốc Độ Thiên Chúng chư Thiên ít hay nhiều là do công sức khả năng tận độ của chính mình.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-