AI ƠI

Ai ơi Văn Hóa Cội Nguồn
Tối cao vũ trụ con đường lên tiên
Chỉ cần đọc tụng kính tin
Làm cho cuộc sống bừng lên xanh chồi
Đơm hoa kết quả sang giàu
Ấm no hạnh phúc tràn đầy niềm vui
Nghìn xưa Bách Việt Văn Lang
Dân giàu nước mạnh lừng vang lẫy lừng
Ai ơi hãy trở về Nguồn
Tươi cành xanh ngọn ấm tình yêu thương
Niềm vui lan tỏa hồn linh
Huệ khai trí mở vượt lên tục phàm
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Về trời sống mãi không còn đọa sa
Về Nguồn khúc hát âu ca
Không còn đen tối tự do thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————