LOẠI BỎ CHIẾN TRANH

LOẠI BỎ CHIẾN TRANH

Thiên Ấn, Bút, chỉ đường bá tánh
Vượt tử sanh, xa lánh tam đồ
Truyền trao Ấn, Bút cho người
Để người làm chủ Ý Trời chuyển luân
Cơ Tạo Hóa, Đông, Tây đổi mới
Theo huyền cơ, tiến tới Đại Đồng
Việt Nam tỏ rạng một bầu
Cội nền Văn Hiến sáng ngời văn minh
Đường vũ trụ, cùng nhau chung bước
Trở về trời, những bước vinh hoa
Xóa đi chém giết chiến tranh
Hòa bình thịnh vượng năm châu hòa bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s