CHÚ GIẢI: Thành phần nào làm thay đổi thể chế, thay đổi xã hội.

CHÚ GIẢI

Thành phần nào làm thay đổi thể chế, thay đổi xã hội. Sang trang sử mới ?
Đáp:
– Theo định luật vũ trụ, tất cả đều có số mệnh. Số mệnh không chỉ ở mỗi người, số mệnh của mỗi chế độ. Thậm chí số mệnh của quả địa cầu.
– Một chế độ ra đời, đều sắp xếp theo huyền cơ. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Khi chế độ đó già cỗi sắp đi vào kết thúc.
– Thời cơ trời cũng cho sanh xuống vô số nhân tài, xóa đi thể chế, chế độ già cỗi, lập lên thể chế, chế độ mới tiếp tục lãnh đạo đất nước. đã có vô số nhân tài xuất thế theo Ý Trời thì cũng có vô biên dân chúng sanh ra đời để ủng hộ làm thay đổi chế độ thể chế, bước sang trang sử mới.
– Nhưng mưu sự vẫn ở nơi con người, dù chế độ đã hết số, nhưng họ cố bảo thủ chế độ hầu kéo dài sự sống của chế độ, cũng cố quyền lực, vơ vét của cho nhiều phòng khi hậu sự có chỗ để dung thân.
Hỏi:
– Như vậy muốn làm thay đổi thể chế, chế độ già cỗi hết số xóa đi không còn, bước sang trang sử mới. Nhưng mưu sự vẫn do con người thì làm sao mà thay đổi được. Khi họ cố tình bảo thủ kéo dài sự sống chế độ.


Đáp:
Không phải là thành nào cũng làm thay đổi được chế độ, tuy biết rằng chế độ đó đã hết số.
Ví dụ: Những thành phần đấu tranh vì hận thù, đấu tranh vì tranh bá tranh quyền, đấu tranh vì độc chiếm thiên hạ. Những đấu tranh nầy phần lớn chỉ đi vào thất bại, vì không hợp cơ trời, tuy thể chế, chế độ già cỗi đi lần đến hết số nhưng mưu sự con người trong thể chế già cỗi còn rất mạnh, nên những thành phần đấu tranh sai cơ đều thất bại.
– Ngược lại những thành phần yêu nước chân chính, yêu Cội, yêu Nguồn, yêu truyền thống anh linh dân tộc. Họ đấu tranh vì sự sống còn của dân tộc, không đấu tranh vì bè đảng, mà đấu tranh giữa cái ác và cái thiện, giữa chánh nghĩa và phi nghĩa. Nên họ được lòng dân cũng chính là hợp lòng trời. Những thành phần đấu tranh nầy không cần lật đổ chế độ, chế độ cũng tự tiêu tan. Sự đấu tranh thuận Thiên nầy, dù cho đấu tranh có dở cũng thành công, không cần chiến tranh cũng đem lại kết quả vì hợp lẽ Trời. Được Trời ủng hộ làm một thành mười, đi đến thành công trở thành chế độ, thể chế mới lãnh đạo đất nước dìu dắt nhân dân đi vào trang sử mới.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s