KIM CHỈ NAM

KIM CHỈ NAM

Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, là phải cứu nhân độ thế. Nhất là đem lại sự bình yên cho dân chúng. Dạy cho con người biết gìn giữ quê hương đất nước, chống xâm lăng, chống cái ác. Đồng hướng thiện biết tôn trọng lẫn nhau. Có nghĩa là: Tôn trọng Nhân Quyền, quyền cơ bản của mỗi con người mà Tạo Hóa đã ban cho quyền bất khả xâm phạm. Yêu hòa bình, yêu tự do. Làm tròn trách nhiệm bổn phận Quyền Công Dân của mỗi Công Dân. Những điều nói trên là căn bản của người chân tu. Dù ở tại gia hay xuất gia cũng thế mà thôi. Đều đạt Đạo. Bát Chánh Đạo:

1- Chánh Kiến,

2- Chánh Tư Duy,

3- Chánh Ngữ,

4- Chánh Nghiệp,

5- Chánh Huệ Mạng,

6- Chánh Tinh Tấn,

7- Chánh Niệm,

8- Chánh Định.

Chánh là không Tà. Thấy, Biết, Hành Động, Gieo Nhân, Tưởng, Nghĩ, An Trụ An Định đều tốt cả. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là đều trong tầm tay. Không ai ban cho do mình là chính.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s