Ai Mới Thật Sự Là Kẻ Đại Gian Đại Ác
Đáp: Kẻ đại gian đại ác nhất của Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng chưa phải là cọng Sản.
Vì sao lại nói như vậy;
Vì Cộng Sản chưa phạm sai lầm chối bỏ Cội Nguồn, hủy bán Cội Nguồn, phát ngôn ngạo mạn cho Nguồn Cội Rồng Tiên là Ma Quỷ. Người phát ngôn ấy chính là người Việt Nam mới đáng kinh tởm làm sao. Theo thời dựng nước thì coi như bị hành xử những hình phạt nặng nhất dành riêng cho con người nầy vì đã xúc phạm Tổ Tiên. Hổn Láo Xấc Xược phản bội lại Cội Nguồn. Phản bội lại Dân Tộc Bách Việt Văn Lang. Xưa cũng thế mà nay cũng thế những ai xúc phạm đến Cội Nguồn con cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam nhất định phải bị xử nặng. Ghi tên vào tội đồ hủy bán Cội Nguồn, hủy bán Tổ Tiên của dân tộc Việt Nam. Với cái tội đại nghịch ác đạo. Chia rẽ đoàn kết Dân Tộc, lôi kéo người Việt Nam tôn thờ ngoại lai. Người nầy còn nguy hiểm hơn Tàu Cộng. Con cháu Tiên Rồng Việt Nam không thể nhân từ đối với những người nầy. Mà phải loại bỏ chúng ra khỏi vòng máu thịt của Dân Tộc Đại Việt. Cắt bỏ những ung nhọt làm hại Dân Tộc. Gần đây nhất những hố thẳm được khai ra mỗi ngày mỗi lớn chôn vùi con cháu Tiên Rồng. Dưới nanh vuốt của kẻ đại nghịch vô đạo, được mệnh danh là con chiên của Chúa Nhân vật ấy chính là Xiêm Thái, kẻ đại tội đồ của Dân Tộc Việt Nam, vì cho rằng Nguồn Cội của Dân Tộc Việt Nam chính là Ma Quỷ. Những bản án nặng nhất dành riêng cho những người nầy. Không thể tha thứ được. Dù cho người đó có chết đi, cũng phải bắt hồn đến mà xét xử, theo Hiến Pháp Dựng Nước năm nghìn năm của Dân Tộc Rồng Tiên.
Lưu Danh Đại Ác trong Văn Hóa Cội Nguồn.
* * *

Văn Hóa Cội Nguồn