ĐỀ 28

Văn Học Nghị Luận

Chúng Ta phải hiểu rằng Quốc Tổ Hùng Vương không phải là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hay là vị kỳ nhân nào đầu thai. Mà là Chí Tôn Thiên Đế đương kim vũ trụ lâm phàm con cả của Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trong vũ trụ không chuyện gì mà Quốc Tổ không biết. Hơn nữa Quốc Tổ làm theo Thiên Ý Cha Trời. Huyền cơ vũ trụ xoay chuyển tới đâu Quốc Tổ hành sự tới đó, phải nói Quốc Tổ không có ý riêng mà chỉ làm theo Thiên Ý Cha Trời, lời Quốc Tổ dạy cũng chính là lời của Cha Trời. Việc Quốc Tổ khai dựng lên đất nước Văn Lang cũng theo Thiên Ý Cha Trời.

Quốc Tổ xóa bỏ độc tài độc tại tồn tại hàng nghìn nghìn năm từ phong kiến độc tài độc trị Thần Giáo chuyển sang giai đoạn Phong Kiến độc tài độc trị Vua Chúa. Nước Xích Quỷ thời đại Kinh Dương Vương vẫn còn nằm trong Thể Chế Giáo Điều độc tài độc trị. Quốc Tổ Hùng Vương khi thừa kế ngôi Vương xóa bỏ Giáo Điều Thể Chế độc tài độc trị. Chuyển sang giai đoạn Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng mở trang sử mới văn minh nhất loài người.

Quốc Tổ quá hiểu rõ sự sống vũ trụ là sự sống Đa Nguyên. Từ một Nguồn Cội sanh ra tất cả, rồi từ tất cả trở về Nguồn Cội. Nguồn Cội chỉ có một. Vì vậy thiết lập Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do phải đi đôi với Cội Nguồn thời độc lập thái bình mới lâu dài được. Đây là chân lý.
Nếu thiết lập Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, mà bỏ rơi cái Gốc Cội Nguồn của Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Sự lạc Nguồn lạc Cội nầy khi nó đã sanh biến loạn thì không còn cứu vãn được nữa, trở thành hàng chục lãnh chúa ra đời tàn sát lẫn nhau. Mạnh được yếu thua thắng là Vua thua là Giặc hoặc trở thành nô lệ còn nguy hiểm hơn là sống trong Thể Chế độc tài độc trị gấp nhiều lần.

Tạo Hóa sanh ra muôn loài vạn vật loài nào cũng tồn tại và được sống gọi đó là Đa. Đa có nghĩa là nhiều. Nguyên là y nguyên trọn vẹn. Đa Nguyên ý nghĩa là như thế. Muôn loài vạn vật sanh ra từ Tạo Hóa, trong đó có con người có đầy đủ những quyền. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Những Quyền cơ bản nầy ở con người gọi là Nhân Quyền. Những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho.

Còn Quyền Dân Chủ là quyền của mỗi người Dân chung tay xây dựng lên đất nước. Đất nước Văn Lang không phải của một người mà của toàn Dân. Nên mỗi người Dân đều có quyền làm chủ đất nước. Có quyền làm chủ xã hội, có quyền Chính Trị tham gia bất cứ công việc nào của đất nước. Kẻ cả giám sát Chính Quyền.
Để hợp Hiến hợp Pháp Quốc Tổ lấy Dân làm Gốc, quyền lực cả Dân là tối cao. Quyền Dân Chủ hay là Quyền Công Dân cũng thế. Có ba quyền chính mới trở thành Quyền Dân Chủ.
1- Quyền làm chủ đất nước, có nghĩa Dân là Chủ.
2- Quyền chính trị xã hội, trong đó có quyền giám sát, quyền kiến nghị, quyền bầu chọn, quyền loại bỏ. Quyền ứng cử vân vân …
3- Quyền quyết định vận mệnh đất nước khi toàn dân đã nhất trí chín mươi phần trăm.
Đủ ba quyền nói trên mới gọi là Quyền Dân Chủ. Hay là Quyền Công Dân của một đất nước. Những quyền cơ bản nầy đều có sơ sở không phải ban bố mà có. Mất ba quyền cơ bản nầy người Dân có quyền đòi lại.

Quốc Tổ khai sinh lên nước Văn lang không phải từ bạo lực, gươm đao, giáo mác. Mà từ Văn Hóa Cội Nguồn. Trong Văn Hóa Cội Nguồn khai lập lên đất nước Văn Lang. Trở thành nền Quốc Đạo Văn lang. Trong đó có Hiến Pháp Văn Lang. Hiến Pháp Văn Lang dựa trên ba phần chính của Văn Hóa Cội Nguồn.
A- Nguồn Cội sanh ra Đa Nguyên
B- Nguồn Cội Sanh ra Thiên Quyền, Nhân Quyền.
C- Nguồn Cội Khai Dựng Đất Nước sanh ra Quyền Dân Chủ
Hiến Pháp Văn Lang được coi là Hiến Pháp Minh Chính bao hàm cả Đời lẫn Đạo. Thành ngôi nhà chung cho Bách Việt Văn Lang. Quyền lợi từ Hiến Pháp đem lại Công Bằng Bình Đẳng ai cũng như ai, không ai khác ai, Vương, Quan, Dân đều như nhau. Nhờ vậy nước Văn Lang trở nên hùng mạnh. Các Bộ Tộc thi đua phát triển. Ngành nghề trong nước thi nhau mọc lên như nắm sự hùng mạnh nhanh chóng không có đất nước nào sánh kịp hay ngang bằng.

Văn Học Nghị Luận; là văn học nghiên cứu, thảo luận bàn luận. Phân tích làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá Chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường mà hội nhập được Văn Học Nghị Luận liền trở thành Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————