ĐỀ 24
Văn Học Nghị Luận.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý tối cao vũ trụ. Văn Hóa Đại Đạo trên tất cả Đạo. Văn Hóa giải thoát sự khốn khổ cũng như giải thoát sanh tử. Văn Hóa làm chủ Linh Hồn chính mình trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Sự độc đáo của Văn Hóa Cội Nguồn là khai sáng trí huệ tận diệt Vô Minh. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác chấm dứt sanh tử không còn đọa lạc. Dân Tộc Việt Nam có thứ Văn Hóa Thiên Ý tối cao nầy, đương nhiên trở thành Dân Tộc Thần Thánh, không còn một thế lực nào đánh bại được nữa. Dân Tộc làm chủ địa cầu theo huyền cơ Thiên Ý đã định, nên mới trao Văn Hóa Cội Nguồn cho Dân Tộc Việt Nam.
Con cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam đã có trong tay Văn Hóa Cội Nguồn, đương nhiên Dân Tộc Việt Nam trổi dậy Anh Linh tỏa sáng khắp năm châu bốn biển là điều tất yếu hiển nhiên không có gì là ảo tưởng mơ hồ cả. Trời đã cho Dân Tộc Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn, thời Dân Tộc Việt Nam có quyền thừa hưởng những gì Trời đã ban cho.

Một Dân Tộc đứng trên đỉnh cao Văn Hóa, đương nhiên Dân Tộc ấy nhìn thấy tất cả sự biến động địa cầu cuộc thế nhân loại, không ngoài sự vận động của huyền cơ. Trời chuyển xuân thời nhân loại sống theo xuân. Trời chuyển đông thì thiên hạ sống theo đông. Trời xóa mạc pháp chuyển sang thời Thánh Đức, cái ác bị diệt cái thiện ra đời thì con người phải sống theo thiện, không ai có thể đi ngược lại Thiên Luật Thiên Ý tự nhiên mà còn tồn tại, tất sẽ bị diệt vong.

Mọi việc trên đời, con người có quyền ước muốn, nhưng có thành sự thật hay không, còn phải xem Ý Trời. Sanh ra ở đời không ai là không muốn sang giàu, không ai không muốn quyền cao chức trọng. Nhưng nào mấy ai đạt được ước muốn của mình. Chế độ nào không muốn tồn tại muôn năm, nhưng sự ước muốn nào có được cũng phải ra đi nhường cho Chế độ khác ra đời.

Sinh ra ở đời, không ai là không muốn cho mình sự bình yên mọi sự mọi việc may mắn suôn sẻ, nhưng nào mấy ai đạt được ước muốn đó. Mà tất cả đều chuyển theo số mệnh ở kiếp trước do gieo nhân kết quả của chính mình, gieo họa gặt họa gieo phúc gặt phúc. Đương nhiên kiếp trước gieo ác thì kiếp nầy gặt họa, nhưng nhờ hành thiện ở kiếp nầy họa kiếp trước giảm bớt hoặc tiêu trừ, nên sống bình yên trở nên giàu có.

Sự suy trầm của một dân tộc phải có căn nguyên của nó. Một là chuyển xoay theo huyền cơ vũ trụ. Có nghĩa Dân Tộc đó mấy nghìn năm tỏa sáng, thời phải chịu mấy nghìn năm tối tăm. Ví như hết ngày rồi tới đêm. Hết đêm rồi trở lại ngày. Dân Tộc Bách Việt Văn Lang tỏa sáng bao nhiêu thời Dân Tộc Việt Nam phải gặt tăm tối bấy nhiêu theo huyền cơ vũ trụ xoay chuyển. Không phải do gieo ác mà gặt họa. Mà do huyền cơ Tạo hóa xoay chuyển sự suy, thịnh mà nên. Nay huyền cơ Tạo Hóa đã chuyển đến thời Thượng Ngươn Thánh Đức thời Dân Tộc Rồng Tiên lại tỏa sáng bừng lên đơm hoa rực rỡ kết quả Thiên Quyền Nhân Chủ, chủ nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ. Vì thế vận mệnh Dân Tộc Việt Nam khác biệt với vận mệnh các nước thế giới. Vận mệnh Dân Tộc Việt Nam theo huyền cơ Thiên Ý vũ trụ, nên sấm cơ xuống trước nói rõ về vận mệnh Dân Tộc Việt Nam đất nước Việt Nam. Vận mệnh các nước thế giới theo luật nhân duyên, nhân quả vũ trụ quá khứ gieo trồng sao thời hiện tại gặt kết quả vậy. Đều chuyển theo vận mệnh Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam.

Những trí nhân trong trời đất, thường là hiểu rõ huyền cơ, Thiên Ý nên tự biết nương tựa vào huyền cơ cũng như sự che chở của Trời. Vì hiểu rõ cơ Trời chuyển đến đâu thời theo đến đó, không có sự nghịch Thiên nên sống an vui tự tại. Những kẻ lạc Cội lạc Nguồn xem thường Thiên Ý, phần nhiều lạc vào tà ma ngoại đạo, tự cao tự phụ tự hủy diệt chính mình luân hồi sanh tử mãi mãi đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu la, khó mong trở lại làm người thương thay cho những người như vậy.
Có tài ngạo mạn cậy tài
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Có tài cứu nước cứu nhà
Cứu dân cứu chúng nhân loài anh em
Tài kia kết quả sum sê
Son vàng rực rỡ danh thơm vạn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————