ĐỀ 10

Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Thiên Ý. Văn Hóa quyền năng thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Văn Hóa phá tan Vô Minh, phá tan yêu tinh quỷ chướng. Văn Hóa Đại Đạo. Văn Hóa Chân Lý Mặt Trời. Văn Hóa Đại Chính Nghĩa trên tất cả chính nghĩa. Thứ Văn Hóa luôn tạo lên những tia sấm sét làm khiếp đảm ác ma cũng như quân thù xâm lược.

Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Toàn Năng, Toàn Giác, bao hàm cả sức mạnh vũ trụ.

1, Sức mạnh từ Bản Thể Tổ Tiên Tạo Hóa. Bản Thể Pháp Thân Tối Cao vũ trụ như hư không rộng lớn khắp cùng chỗ nào cũng có

2, Sức mạnh từ Cha Trời Mẹ Trời, sức mạnh quyền năng vô hạn, quyền lược vô biên, không gì mà Cha Trời mẹ trời làm không được. Khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ chỉ một cái nhích tay.

3, Sức mạnh từ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp cùng vũ trụ. Bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn,

4, Sức mạnh từ Chúng Quỷ Thần, Ma Vương theo phò Văn Hóa Thiên Ý làm hộ pháp.

5, Sức mạnh từ Hồn Thiên sông núi năm nghìn năm Văn Hiến. Bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn làm theo Văn Hóa Thiên Ý lập công trong thời thượng ngươn Thánh Đức.

6, Sức mạnh Đại Đạo, sức mạnh Chính Nghĩa, sức mạnh đoàn kết dân tộc, sức mạnh liên minh thế giới, sức mạnh chủ nghĩa Đại Đồng.

Với những sức mạnh như thế, thử hỏi ai chống lại nổi. Phải nói tất cả sẽ bị hàng phục. Khi Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện.

Mệnh Trời đã giao Văn Hóa Cội Nguồn cho dân tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên. Dân Tộc Đại Việt đã có trong tay Văn Hóa Cội Nguồn nầy không đứng đầu thế giới sao được. Thiên Ý đã như thế dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng phải cảm ơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Phải nói là mừng đến rơi nước mắt.

Giá trị Văn Hóa Cội Nguồn phải nói là vô tận, Văn Hóa siêu độ nhân loại về trời. Văn Hóa làm cho con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn Hóa giải thoát sanh tử không còn sa đọa. Văn Hóa đưa con người tới làm chủ vũ trụ. Nội chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy Văn Hóa Cội Nguồn tối cao giá trị đến biết chừng nào. Đó chỉ là mới nói sơ sự lợi ích Văn Hóa Cội Nguồn. Nếu nói cho hết sự lợi ích Của Văn Hóa Cội Nguồn thời cả trăm nghìn kiếp cũng không nói hết.

Sự độc đáo của Văn Hóa Cội Nguồn. Chính là thứ Văn Hóa Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Một thứ Văn Hóa không cần dùng đến gươm đao giáo mác súng đạn cũng thắng được địch. Chuyển hóa địch từ Tà chuyển sang Chính giải thoát tội lỗi siêu sanh về trời.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa xoay chuyển ý thức làm cho con người trở nên giác ngộ. Có thể nói làm thay đổi tư duy từ phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ trong một kiếp người, rút ngắn đường tu tiến hóa Linh Hồn hàng vạn ức kiếp.

Người có đức tin chỉ cần hướng về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn thì không còn là người bình thường nữa, trở nên phi thường.

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý không độc quyền của ai. Ai cũng có quyền làm chủ Văn Hóa. Văn Hóa chung toàn nhân loại năm châu bốn biển, năm màu da anh em.

Từ xưa đến nay cuộc đối đầu giữ cái Ác và cái Thiện, đương nhiên là Tà không bao giờ thắng được Chánh. Cái Ác không bào giờ thắng được cái Thiện. Ví như bóng đêm không bao giờ hơn được ánh sáng. Khi ánh sáng xuất hiện thì bóng đêm tự tan biến ngay.

Trong các Văn Học Chính Nghĩa ở đời chỉ là ánh sáng những vì sao. Không thể nào so với ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn. Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn là ánh sáng Thái Dương, Ánh sáng Tâm Linh tối cao vũ trụ. Thứ ánh sáng nầy đã mọc trên đất nước Việt Nam. Làm rạng rỡ đất nước Việt Nam rạng rỡ con Rồng cháu Tiên. Lạc Hồng Vinh Hoa.

Văn Học Nghị Luận là Văn Học cá chép hóa Rồng. Có nghĩa phải nổ lực nghiên cứu tiến hóa ý thức tiến hóa nhận thức. Mới trở thành cá chép hóa Rồng được. Văn Học Nghị Luận là Văn Học Tối Cao trong Văn Hóa Cội Nguồn . Văn Học khai sáng trí tuệ. Trở thành những câu hỏi, những đề thi trong các đề thi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–