Long Hoa Lược Truyện

1, LƯỢC TRUYỆN

Long Hoa Lược Truyện kinh thư
Tiên Thiên diệu pháp hà như lạc đồ
Huyền thâm cao diệu hư vô
Ứng linh trải khắp hà đồ nước non
Trời cao dìu dắt cháu con
Rồng Tiên mở hội vinh quang Cội Nguồn
Thành tâm nhớ tưởng thường ngày
Thiên cơ ứng hóa mọi đường rõ thông
Đạo Trời là Đạo Cha Ông
Đường mây tỏ rạng con Rồng cháu Tiên
Hà sa ức kiếp vô biên
Lúc nào cũng có con thuyền đón đưa
Nghe lời Trời dạy sớm trưa
Bệnh chi cũng khỏi của thừa dư ăn
Truyền kinh thuyết giáo Trời khen
Muốn chi được nấy lộc hằng ức muôn
Phước vào thời nghịch cũng suôn
Thăng hoa tới đích mọi đường công danh
Trời ban, khô héo cũng xanh
Cuộc đời tỏa sáng đẹp lành biết bao
Hiếu, trung thời được danh thơm
Vì Nguồn vì Cội vinh quang cuộc đời
Cháu con luôn mãi sáng ngời
Thông minh trí tuệ sang giàu bình yên
Về Nguồn thời phải kính tin
Những lời Trời dạy nhớ ghi trong lòng
Lời kinh lược truyện ngọc vàng
Kính tin thoát khỏi địa đàng âm ti
Nghiền ngẫm cho hiểu rõ thông
Mãn thân hồn đặng ung dung về trời
Long Hoa Lược Truyện sáng ngời
Thành tâm tu học sớm thành Phật, Tiên
Lập công trong hội kỳ ba
Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong bảng vàng
Thắp lên ngọn đuốc Đạo, Đời
Ra công ra sức bảng vàng ghi tên
Công danh sự nghiệp vẻ vang
Cũng nhờ truyền giáo lập công hội nầy
Long Hoa Lược Truyện diệu kỳ
Truyền cho hậu thế đạt thành ước mơ
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s