KHÔNG LẼ
NGỒI CHỜ CHẾT

Không kịp nữa, hỡi những người yêu nước
Nước non nầy, sắp mất quá đau thương
Kìa Trung Cộng, chúng sắp cướp nước Nam
Người Trung Hiếu có đâu ngồi chờ chết
Hãy đứng lên, sẵn sàng thề quyết chiến
Giặc tới nhà, đàn bà cũng phải thi gian
Huống chi là, trai nam tử mày râu
Kiếp làm người, nhất là nhục mất nước
Sống nô lệ, thời còn gì để sống
Hãy đứng lên, liều chết một phen nầy
Dù cho ngã xuống không còn
Cũng không sợ sệt diệt loài xâm lăng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn