KHÓ MONG AN LÀNH

Nếu ai phản Cha Trời
Lại xem thường Địa Mẫu
Hủy báng Anh Linh Quốc Tổ
Thời tội kia không nhỏ
Kiếp nạn và tai ương
Quả báo thật thảm thương
Vì gieo nhân nghịch ác
Nên tai họa khó thoát
Theo định luật tự nhiên
Gieo ác gặt họa xưa nay
Nghịch Trời quả báo tai ương khắp cùng
Bất nhân bất hiếu bất trung
Xem thường Quốc Tổ khó mong an lành
Ấy là Tạo Hóa công bằng
Xem thường Nguồn Cội phải đành đi tiêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn