BÓNG CÂU CỬA SỔ

BÓNG CÂU CỬA SỔ

Mỗi năm rồi lại già thêm
Đời người ngắn ngủi qua mau xế tà
Đường siêu, đọa, thiên đàng địa phủ
Điều do tâm, lành, dữ gieo ra
Thiện lành thời được siêu thăng
Ác nhân sa đọa âm ti âm tào
Cứu độ nhân, được vào Phật, Chúa
Truyền kinh thơ, hiển Thánh ngôi cao
Lo gì chẳng được vinh quang
Lo gì chẳng được cháu con sang giàu

Việc lành đâu thể chần chờ
Mới đó chớp mắt đã mười năm qua
Sống chết đâu phải do ta
Mà do Tạo Hóa lấy đi lúc nào
Truyền một câu thơ cho người
Còn hơn bạc vạn, có rồi như không
Cuộc đời như chiếc bóng câu
Chỉ trong chốc lác biến ta không còn
Truyền kinh gieo đức gieo lành
Đời người ngắn ngủi có là bao lâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s